СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ



Михальченко Микола Iванович

Михальченко
Микола Iванович

Президент Української академії політичних наук, завідувач відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса HAH України

Член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, почесний професор низки університетів Ук­раїни, заслужений діяч науки і техніки України.
Український соціальний філософ, політолог, соціолог Микола Іванович Михальченко народився 15 лютого 1942 року в с. Косичі Суразького району Брянської області (Російська Федерація). Вищу освіту здобув на філософському факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка у 1969 році. З 1969 по 1990 рр. пройшов шлях від молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника до завідувача відділом в Інституті філософії HAH України. Від 1990 року працює в Інституті соціології НАН України на посадах завідувача відділу, головного наукового співробітника.

З грудня 1991 по липень 1994 рр. – радник, керівник служби з питань внутрішньої політики Президента України, а з квітня по жовтень 1992 року був членом колегії з питань гуманітарної політики Державної думи України. Посаду головного наукового співробітника обійняв у червні 2002 року, а згодом очолив відділ Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса HAH України. З січня 2000 року за сумісництвом завідує відділом Інституту вищої освіти АПН України. Автор та співавтор понад 400 наукових праць, зокрема 16 монографій (8 індивідуальних і 8 у співавторстві). Один з ініціаторів та реалізаторів ідеї випуску 6-томника «Філософія політики» (2002–2004 рр.). Науковий колектив, яким керував Микола Іванович у 2001–2002 роках в Інституті вищої освіти АПН України, випустив 6-томник «Соціальна робота» для ВНЗ України. Науковий керівник 12 колективних монографій. Під його керівництвом було підготовлено 36 кандидатів і 41 доктор наук. Нагороджений знаком «Відмінник освіти Ук­раїни» (2001 р.), орденом «За заслуги» III ступеня (2002 р.), Почесними грамотами Верхов­ної Ради (2009 р.) та Кабінету Міністрів України (2007 р.). Коло наукових інтересів професора М.І. Михальченка – філософія історії, філософія політики, філософія освіти, духовне і політичне життя суспільства, соціальні інститути та суспільні відносини, світоглядні проблеми українського суспільства. Саме він розробив концепцію меж трансформації і модернізації України останньої чверті ХХ і початку ХХІ століття, показавши, що основним гальмом на шляху євроінтеграції країни є внутрішня політична та соціальна розколотість суспільства. Поряд з плідною науковою діяльністю Микола Іванович веде активну консультативну і науково-публіцистичну роботу, бере участь у консультативній роботі комісій Верховної Ради та інституціях Кабінету Міністрів України, в експертній роботі щодо законопроектів та інших державних документів. Організовує наукові та науково-практичні симпозіуми і конференції, виступає на багатьох конференціях, «круглих столах» в Україні та за кордоном. Є членом редколегій декількох часописів та журналів. Протягом багатьох років М.І. Михальченко був членом Громадської ради експертів із внутрішньополітичних питань при Президентові України, членом Конституційної комісії, брав участь у підготовці послань Президента України до Верховної Ради України. Є засновником і президентом Української академії політичних наук (з 1993 р.), генеральним директором Все­української соціологічної служби.